Kiesmakkelijk.nl

Kiesmakkelijk.nl geeft consumenten en zakelijke gebruikers de kans om energiecontracten, verzekeringen,

telecomabonnementen, leningen en andere diensten onderling te vergelijken en direct bij de aanbieder aan te vragen. Kiesmakkelijk.nl is en wordt geen partij bij overeenkomsten die op basis daarvan ontstaan tussen de klant en de aanbieder.

Aanbod van derden vergelijken

Kiesmakkelijk.nl treedt op als tussenpersoon en niet als bemiddelaar of adviseur. Bij een succesvolle aanvraag van een dienst of product via onze website komt er een overeenkomst tot stand tussen klant en aanbieder (de derde partij die de dienst op kiesmakkelijk.nl aanbiedt). Kiesmakkelijk.nl is geen partij bij deze overeenkomst en kan ook niet door klant, noch de aanbieder, worden aangesproken op nakoming van die overeenkomst of daaruit voortvloeiende verplichtingen.

Bij Kiesmakkelijk.nl doen we er alles aan om onze klanten een zo volledig mogelijk vergelijkingsaanbod te bieden. Het kan voorkomen dat ons aanbod mogelijk niet volledig is, omdat we nog niet met alle aanbieders een samenwerking tot stand gebracht hebben. 

Sortering op prijs

Onze resultaten worden standaard op prijs gesorteerd. Hierdoor staat het goedkoopste product dat je bij ons aan kunt vragen bovenaan. Op het moment dat meerdere aanbieders hetzelfde product voor dezelfde prijs aanbieden wordt de ranking gebaseerd op de datum van het aanbod, waarbij het meest recente aanbod bovenaan staat. Bij de sorteeropties vind je de mogelijkheid om een andere sortering van de resultaten te kiezen indien van toepassing.

Aard van dienstverlening financiële producten

Wij zijn geen adviseur of bemiddelaar. Je sluit een overeenkomst met degene die de dienst uitvoert. Voor hulp bij het vergelijken of andere vragen, kun je rechtstreeks contact met ons opnemen. Twijfel je over dekking, voorwaarden of iets anders, aarzel dan niet en neem gerust contact met ons op via de mail. We antwoorden binnen een zo spoedig mogelijke periode.

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om je te adviseren te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken, geldverstrekkers, verzekeraars of andere financiële dienstverleners. Wij geven dus ook geen advies over financiële producten of diensten.

Wil je op zoek naar de beste oplossing in jouw situatie of wil je een strikt persoonlijk advies over het product dat het beste in jouw persoonlijke situatie pas, zoek dan een adviseur of tussenpersoon bij jou in de buurt.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Wijze van beloning

Onze diensten worden je gratis aangeboden. Kiesmakkelijk.nl ontvangt een eenmalige of doorlopende provisie van een aanbieder als jij via ons een product succesvol hebt aangevraagd of doorklikt naar de website van de aanbieder.

Inhoud en actualisering van de website

Kiesmakkelijk.nl behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan iemand mededeling te hoeven doen.

Kiesmakkelijk.nl spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Dit doen we zoveel mogelijk op maat en naar ons beste vermogen, op basis van de meest actuele beschikbare informatie. 

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade – in welke vorm dan ook – die je ondervindt op grond van de door jou gemaakte keuzes bij het afsluiten van een verzekering of lening of de totstandkoming van een overeenkomst tot stand tussen jou en de aanbieder.

Aansprakelijkheid Kiesmakkelijk.nl tegenover aanbieders van producten en diensten

Kiesmakkelijk.nl is tegenover een aanbieder slechts aansprakelijk in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen de aanbieder en Kiesmakkelijk.nl (art. 6:74 BW) of in het geval van een aan Kiesmakkelijk.nl toerekenbare onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). De grammaticale tekst van de overeenkomst is bindend. Kiesmakkelijk.nl sluit een beroep op het Haviltex-criterium uitdrukkelijk uit. 

Geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de website

Snelle ontwikkelingen of prijswijzigingen kunnen er toe leiden dat inhoud van de website niet up-to-date is.

Prijzen en productspecificaties zoals vermeld op de website worden onder voorbehoud van type- en programmeerfouten op de website weergegeven. De inhoud van de website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Bovendien worden sommige product- en prijsgegevens onderhouden door derden. De op de website aangeboden inhoud wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Acties van gebruikers van de website op basis van onze informatie komt dan ook voor eigen risico, rekening en verantwoordelijkheid. Voor op onze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden aanvaardt Kiesmakkelijk.nl uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid.

Overmacht

In geval van overmacht is er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming. In dat geval is Kiesmakkelijk.nl ook niet schadeplichtig.

Herroeping

Bij het aanvragen van een product komt er overeenkomst tot stand komt tussen jou en de aanbieder.

Kiesmakkelijk.nl is en wordt geen partij bij deze overeenkomst. Als consument heb je (na het accepteren van de aanvraag door de aanbieder) recht op herroeping. Bij vragen en/of klachten en/of herroeping zul je je te allen tijde rechtstreeks moeten wenden tot de betreffende aanbieder. Je kan in geen geval beroep doen op Kiesmakkelijk.nl en Kiesmakkelijk.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk.

Op Kiesmakkelijk.nl rust evenmin een zorgplicht t.a.v. de wijze waarop de aanbieder uitvoering geeft aan de overeenkomst met de klant.

Vragen

Bij vragen of klachten over de aangevraagde producten van aanbieders, dien je rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende aanbieder.

AVG en gebruik van persoonsgegevens op ad hoc basis

Voor het op adequate wijze kunnen vergelijken van verschillende aanbiedingen kan het zijn dat we enkele persoonsgegevens van je vragen. We vragen je daar vóóraf om toestemming voor. Deze betreffende persoonsgegevens worden nadat je je bezoek aan onze website afsluit vernietigd en niet bewaard in onze database. In onze Privacyverklaring leggen we uit waar we je gegevens voor nodig hebben en hoe we ermee omgaan.

Overig

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de door Kiesmakkelijk.nl op de website aangeboden informatie m.b.t. producten en/of diensten alsmede onze wijze van aanbieding en de uitvoering hiervan. 

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen vallen alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht. 

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Indien een of meer van de bepalingen van deze Kiesmakkelijk.nl Voorwaarden in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden

vervangen door een door Kiesmakkelijk.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

Deze Kiesmakkelijk.nl Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen.